Automatické uvažování

Zde jsou poznámky z předmětu Automatické uvažování (A4M33AU) vyučovaném na ČVUT FEL.

Dále doporučuji tuto stránku o výrokové logice.

Úvod

Pozorování
pozorováním lze získat omezené znalosti týkající se objektů v našem dosahu.
Uvažování
Konstruování (neintuitivních) závěrů z daných předpokladů. Cílem uvažování je odvodit znalost, kterou nemůžeme (nebo nechceme) získat pozorováním. Uvažování je smysluplné (korektní), pokud jím získané závěry jsou pravdivé.
Logika
Matematický obor zkoumající exaktní postupy uvažování.
Syntaxe
Syntaxe logiky je ta část logiky, která se zabývá formální popisem logického jazyka, aniž by mu přiřazovala význam či zkoumala pravdivost.
Sémantika
je ta část logiky, která se zabývá přiřazováním významu symbolům a dalším konstrukcím jazyka logiky.
Korektnost
Uvažování (v logice i jinde) přináší prospěch jen pokud jeho výsledky jsou pravdivá tvrzení. Takovému uvažování (takovým deduktivním pravidlům) říkáme korektní.
nekonzistentní systémy
systémy, v nichž lze dokázat nepravdivá tvrzení.
neúplné systémy
systémy ve kterých nelze dokázat to, co potřebujeme.
Russelův paradox
Pokud použijeme neformální definici množiny: Všechny objekty s danou vlastnosti tvoří množinu.
Gödelova věta
ne všechna pravdivá tvrzení lze formálně dokázat.
Algoritmus Britského muzea
každé dokazatelné tvrzení lze dokázat strojově. Pomocí odvozovacích pravidel postupně generujeme důkazy všech pravdivých tvrzení. Jistě takto jednou najdeme i důkaz tvrzení, které chceme dokázat. Obecně ale nelze každé dokazatelné tvrzení dokázat efektivně.
Automatické uvažování
zkratka ATP (automated theorem proving). Rozdělení: Hledání modelů (model finding), Kontrola modelů.
Automatické dokazování
Cílem je počítačem z dané množiny předpokladů logicky odvodit platnost daného závěru. Výsledkem je: důkaz závěru z předpokladů (nebo jen konstatování, že je tvrzení dokazatelné). Nebo konstatování, že tvrzení je nedokazatelné (pouze někdy!). Nebo není schopen systém rozhodnout v rámci daných omezení (čas, paměť, ...).
Kontrola modelů
Formálně: zkoumáme, zda platí tvrzení v dané interpretaci – v rámci daného přiřazení významu logického jazyka.
Hledání modelů
Formálně: hledáme model množiny formulí.
Interaktivní systémy
pracují v menších krocích. Operátor systému „napovídá“, jaké taktiky má zkoušet a směruje ho tak k cíli.
Automatické systémy
se snaží zcela samostatně vyřešit úlohu.

Dostupné nástroje automatického uvažování

Rezoluční kalkulus pro výrokovou logiku

Interpretace
Interpretace M je zobrazení, které přiřazuje každé výrokové proměnné význam – nepravda nebo pravda, nebo jako hodnoty 0 nebo 1.
Model
Jestliže je formule φ pravdivá v dané interpretaci M, říkáme, že M je model φ, značíme: M |= φ. Říkáme též, že M splňuje φ.
Sémantický důsledek
Jestliže ψ platí ve všech interpretacích, ve kterých platí φ, říkáme, že ψ je sémantický důsledek φ. Značení: φ ⊨ ψ

Poznámky

Tautologie
Jestliže formule φ platí ve všech interpretacích, nazýváme jí tautologie. Značení: ⊨ φ

Tautologie - vlastnosti

Kontradikce (Spor)
Jestliže formule ψ není splněná v žádné interpretaci, nazveme jí kontradikce, nebo sporná formule.
Sporná množina
Množinu formulí, která není splněná v žádné interpretaci, nazveme spornou množinou.

Kontradikce (spor) – vlastnosti

Logický kalkulus (Logický deduktivní kalkulus)
Mechanismus, které umožňují zjistit (odvodit) pravdivost formule syntaktickými prostředky, tedy pouze prací se symboly, kterými jsou formule zapsány. Každý logický kalkulus se skládá z:
jazyka, ve kterém se zapisují jeho formule;
axiomů, což jsou formule, jejichž platnost v daném kalulu implicitně předpokládáme;
odvozovacích pravidel, která říkají, jaké formule můžeme odvodit z axiomů, nebo z jiných již odvozených formulí.
Důkaz
Důkaz v daném logickém kalkulu je taková konečná posloupnost formulí, kde každá formule je buďto:
jeden z axiomů, nebo
odvozená pomocí některého logického pravidla kalkulu z předcházejících formulí v posloupnosti.
Dokazatelnost
Řekneme, že formule ψ je dokazatelná z množiny formulí A, pokud existuje důkaz ψ z A. Značení: A ⊦ ψ.
Hilbertův implikativní kalkulus pro výrokovou logiku
má odvozovací pravidlo modus ponens.
Korektnost logického kalkulu
Logický kalkulus je korektní, jestliže platí: všechny axiomy jsou tautologie, a pokud z formulí φ1,...,φn odvodíme ψ, musí platit φ,...,φ⊨ ψ. Čili, vše, co je dokazatelné, je pravda.
Úplnost logického kalkulu
Vše, co je pravda, je dokazatelné.
Rezoluční kalkulus
Rezoluční kalkulus umožňuje dokázat, že je daná množina tzv. klauzulí sporná, tedy zda v žádné interpretaci nelze splnit všechny dané formule. Úlohu je tedy nejprve nutné převést na hledání důkazu sporu z nějaké množiny klauzulí.

Jazyk rezolučního kalkulu pro výrokovou logiku

Literál
je výroková proměnná nebo její negace.
Klauzule
je disjunkce libovolného počtu literálů.
Prázdná klauzule
je klauzule, která neobsahuje žádný literál. Tato je ekvivalentní (každé) kontradikci. Značení , někdy též ⊥ nebo {}.

Axiomy, odvozovací pravidlo výrokové rezoluce

  D|a     ¬a | G
  ----------------------
    D|G
Věta (o úplnosti rezolučního kalkulu) (refutationally complete)
Buď A sporná množina klauzulí. Pak lze rezolučním kalkulem odvodit prázdnou klauzuli (spor).

Použití rezolučního kalkulu

 1. Převedeme úlohu na hledání důkazu spornosti množiny formulí.
 2. Formule převedeme do CNF (na klauzule).
 3. Aplikujeme rezoluční kalkulus.
Metoda důkazu sporem
Věta: A ⊨ φ právě když A∪{¬φ} ⊨  (jinak řečeno, A∪{¬φ} je sporná množina formulí).

Převedení formulí na CNF

Strategie aplikace rezolučního pravidla

Strategie aplikace rezolučního pravidla

Optimalizace konverze na CNF

Subsumpce
Jestliže φ⊆ψ ve smyslu množin literálů, říkáme, že formule φ subsumuje formuli ψ. Značme φ ⊑ ψ.
Subsumpce v rezoluci
Pokud existuje rezoluční důkaz sporu z B a platí-li A ⊑ B, pak:
- existuje rezoluční důkaz sporu z A;
- ten lze mechanicky sestrojit, a
- není delší než důkaz z B.
Dopředná subsumpce (forward)
Vždy ponecháváme subsumující klauzuli (tu s méně literály, vlevo od ⊑ )
Zpětná subsumpce (backward)
zahazujeme subsumovanou klauzuli (tu s více literály, vpravo od ⊑ ).
Uspořádaná rezoluce
Myšlenka: Abychom dospěli k prázdné klauzuli, musíme z nějaké klauzule odstranit postupně všechny literály.
Nezávisí na pořadí, v jakém literály odstraňujeme.
Tím, že nějaké pořadí zvolíme, omezíme množství odvozených klauzulí.
Kvaziuspořádání
≼ je reflexivní tranzitivní relace.
Lineární uspořádání
≼ je totální kvaziuspořádání, tedy takové, kde platí, že pro libovolné A a B platí A ≼ B nebo B ≼ A (obecně může platit i obojí najednou).
Úplnost uspořádané rezoluce
Věta: Z každé sporné množiny klauzulí S lze uspořádanou rezolucí odvodit spor.

Rezoluční kalkulus pro logiku prvního řádu

Tableaux metody

Tableau metoda
se užívaná pro automatické dokazování vět v predikátové logice, ale i v dalších (modálních, temporálních, aj.) logikách. Sémantické tableau je strom, kde každý uzel je logická formule. Sémantické tableau vzniká iterativně z předchozích tableaux postupnou aplikací určitých pravidel. Dokazování pomocí tableau metody postupně rozděluje vstupní formuli na menší formule, dokud na všech větvích stromu nenajde komplementární páry formulí nebo pokud už nemůže aplikovat žádné z pravidel. Vstupem pro tableau metodu bude množina formulí predikátové logiky. Cílem metody bude, tak jako v případě rezoluční metody, najít spor v této množině.
Negation normal form
Formule v negativní normální formě (NNF) je taková logická formule, která obsahuje negaci pouze v literálech.

Tableau pravidla pro predikátovou logiku

konjuknce
A & B -> připojíme větev s A a B
disjunkce
A | B -> vytvoříme jednu větev s A a druhou s B
negace
převedení negace blíže k literálům. Pokud budeme zpracovávat pomocí tableau metody pouze formule v tzv. negativní normální formě (NNF), není třeba žádné pravidlo pro zpracování negace zavádět.
univerzální kvantifikace
nahrazením všech volných výskytů proměnné x za novou proměnnou x’, která se ještě nikde v tableau nevyskytuje.
existenční kvantifikace
nahrazením všech volných výskytů x termem f(x1 ,…,xn). Zde f je nový funkční symbol, který se ještě nikde v tableau nevyskytuje.
uzavření větve
pokud se na některé větvi v tableau vyskytují dva komplementární literály co dávají po unifikační substituci spor, potom aplikujeme substituci θ na všechny uzly tableau a takovou větev označíme za uzavřenou.
uzavřené tableau
Tableau je uzavřené, pokud jsou všechny jeho větve uzavřené.
LeanTAP
LeanTAP je jeden z nejkratších úplných dokazovačů pro predikátovou logiku. LeanTAP používá tableau metodu a skládá se z pěti klauzulí v programovacím jazyku Prolog. Jako vstup přepokládá dokazovač konjunkci skolemizovaných uzavřených formulí v NNF.

DPLL a metody pro SAT

SAT
Boolean SATisfiability problem. Řeší problém nalezení ohodnocení proměnných v booleovské formuli bez kvantifikátorů tak, že je formule splněna.
DPLL
Davis-Putnam-Logemann-Loveland algoritmus pro řešení SAT. The basic backtracking algorithm runs by choosing a literal, assigning a truth value to it, simplifying the formula and then recursively checking if the simplified formula is satisfiable. The DPLL algorithm enhances over the backtracking algorithm by the eager use of the following rules at each step: unit propagation and pure literal elimination.
unit clause (jednotková klauzule)
je klausule která obsahuje právě jeden literál. Tento literál obsahuje nenastavenou proměnnou.
unit propagation (unit propagation)
If a clause is a unit clause, i.e. it contains only a single unassigned literal, this clause can only be satisfied by assigning the necessary value to make this literal true. Thus, no choice is necessary. In practice, this often leads to deterministic cascades of units, thus avoiding a large part of the naive search space.
pure výskyt
znamená, že se literál všude ve Φ vyskytuje buď ve tvaru x anebo se všude ve Φ vyskytuje ve tvaru ¬x.
pure literal elimination
If a propositional variable occurs with only one polarity in the formula, it is called pure. Pure literals can always be assigned in a way that makes all clauses containing them true. Thus, these clauses do not constrain the search anymore and can be deleted.
MiniSat
velmi výkonný SAT solver
MiniSat – analýza konfliktu
Konflikt nastane pokud se nějaká klauzule stane nesplnitelnou během propagace unit klauzule (boolean_constraint_propagation()).